Taina Botezului

12 august 2012

Taina Botezului
Ce este botezul ?
Botezul este cea dintâi sfântă taină a Bisericii care învredniceşte, în chip tainic, pe cel botezat să primească harul cel mântuitor al lui Dumnezeu şi celelalte sfinte taine ale Bisericii. Botezul reprezintă poarta către mântuire, prin care omul intră în casa lui Dumnezeu şi îşi începe adevărata viaţă duhovnicească.
Care este semnificaţia botezului ?
Botezul semnifică eliberarea din robia diavolului prin spălarea păcatului strămoşesc. Înainte de botez, păcatul sălăşluieşte în inima omului, căci el este fiul lui Adam şi moştenitor al păcatului strămoşesc, precum zice dreptul Iov: ,,nimeni nu este curat de păcate, chiar dacă o zi ar fi viaţa lui" (Iov 14, 4). ,,Zămislit întru fărădelegi şi născut în păcate", omul se află în necinste, fiind rob al diavolului, care îl înlănţuie în patimi şi lucrează cu putere în el.
În marea Sa milostivire, Dumnezeu a dat oamenilor, prin botez, nădejde de mântuire prin cuvântul proorocului: ,,De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi şi de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face" (Isaia 1, 18), iar împlinirea acestei făgăduinţe a venit prin Hristos căci ,,întru El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui" (Efeseni 1, 7).
Astfel, Hristos este jertfa cea plăcută lui Dumnezeu, prin care omul este eliberat din robia diavolului, botezul însemnând începutul uceniciei la Hristos, precum spune Sfântul Vasilie cel Mare: ,,lepădând toate cele ce sunt de faţă şi îndepărtându-ne viaţa de la pătimiri să ne facem ucenici ai Domnului, după cum Însuşi zice: ,,Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie" (Matei 16, 24). Acest lucru mi se pare că-l făgăduim (să ne luăm crucea) prin apa botezului, când mărturisim că ne răstignim împreună cu El, ca împreună să murim şi împreună să ne înmormântăm."
Apa botezului este asemănarea crucii, a morţii, a mormântului şi a învierii din morţi, aducătoare de mântuire, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, ,,împreună odrăsliţi ne-am făcut cu asemănarea morţii Lui, deci şi învierii Lui vom fi părtaşi" (Romani 6, 5), botezul închipuind răstignirea, moartea pe cruce împreună cu Hristos şi învierea la viaţa întru Duhul: ,,împreună cu Hristos, ne-am îngropat prin botez întru moarte; ca în ce chip S-au sculat Hristos din morţi prin slava Tatălui, aşa şi noi întru înnoirea vieţii să umblăm" (Romani 6, 4).
Aşadar, cel ce se botează moare păcatului, lui însuşi şi lumii acesteia, pentru a trăi cu inima, cu cuvântul şi cu fapta după învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, devenind ucenic al Lui. Prin botez - pecete a curăţiei - ,,curăţarea de toată întinarea trupului şi a duhului", întreaga viaţă a omului este întoarsă de la sine însuşi către Dumnezeu şi de la păcat către sfinţenie.
De ce botezul se face în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh ?
Botezul se face prin trei cufundări în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, arătând că temelia credinţei ortodoxe este Sfânta Treime. Cele trei cufundări semnifică cele trei zile petrecute de Mântuitorul în mormânt, preînchipuind moartea şi învierea împreună cu Hristos.
Ne botezăm în numele Tatălui şi devenim fii ai lui Dumnezeu, propovăduindu-L pe cel ce a poruncit precum zice proorocul: ,,Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi vă voi fi vouă tată şi veţi fi Mie fii şi fiice" (Isaia 52, 11; II Corinteni 6, 17-18).
Şi în numele Fiului, ca fii ai lui Dumnezeu, să devenim părtaşi ai darului cel mare despre care vorbeşte Apostolul: ,,Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat" (Galateeni 3, 27). ,,V-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă" (Coloseni 3, 9-11).
Şi în numele Sfântului Duh, pentru a căpăta darurile Sale: ,,Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos ... Să vă dăruiască, după bogăţia slavei Sale, ca să fiţi puternic întăriţi, prin Duhul Său, în omul dinlăuntru şi Hristos să se sălăşluiască" (Efeseni 3, 14-16), căci ,,roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea" (Galateeni 5, 22).
,,Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu" (II Corinteni 7, 1).
Care este însemnătatea botezului ?
,,De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu" (Ioan 3, 5) răspunde Mântuitorul unui fariseu, pe nume Nicodim, care L-a întrebat cum poate omul să vadă împărăţia cea veşnică.
Aşadar, cei nebotezaţi nu pot intra în împărăţia cerurilor şi nici nu se pot bucura de darurile pe care Dumnezeu le revarsă prin botez asupra creştinului.
Cine se poate bucura de taina botezului ?
Omul se poate împărtăşi o singură dată în viaţă de taina botezului. Se poate boteza orice credincios, cu condiţia de a cunoaşte şi a mărturisi credinţa ortodoxă, precum porunceşte Însuşi Hristos: ,,Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i pre ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i pre dânşii să păzească toate câte am poruncit vouă" (Matei 28, 19).
Astfel, cel ce crede Domnului şi se apropie de El cu vrednicie, urmând dreapta învăţătură, acela trebuie mai întâi să se depărteze de orice păcat şi să se despartă de tot ce ar putea să-l abată de la ascultarea datorată lui Dumnezeu, ca mai apoi să se boteze.
Când poate primi cineva taina botezului ?
Marcând începutul vieţii duhovniceşti, botezul se înfăptuieşte, de obicei, în fragedă pruncie pentru ca întreaga viaţă a omului să fie închinată lui Hristos şi să fie binecuvântată cu darurile harului Său. Harul se pogoară în sufletul copilului unde săvârşeşte aceeaşi lucrare ca şi în sufletul unui om matur, cu condiţia ca în viitor, odată cu dobândirea conştiinţei de sine, noul om să se închine de bunăvoie lui Dumnezeu, să primească din proprie dorinţă harul ce şi-a arătat darurile în el şi să-şi mărturisească credinţa.
Datoria de a-l învăţa dreapta credinţă şi de a-l povăţui în viaţa duhovnicească revine naşului, care făgăduieşte lui Dumnezeu, la botez, că va împlini acestea. În plus, alături de naş, părinţii au datoria de a veghea asupra copilului spre a nu îngădui în nici un fel păcatului să pună iarăşi stăpânire pe el şi de a-l călăuzi pe calea plăcută lui Dumnezeu.
Biserica rânduieşte ca botezul să fie săvârşit cât mai devreme în viaţa omului pentru ca nu cumva acesta să moară nebotezat. Mai mult, pentru cazul în care cineva este în pericol de moarte, Sfinţii Părinţi au hotărât ca botezul să se facă cu iconomie, după canoane.
Care sunt roadele botezului ?
Despre roadele botezului, Sfântul Vasilie cel Mare spune: ,,Botezul este mai presus de orice minte, slavă mai înaltă decât orice râvnă şi rugăciune omenească, covârşire de dar şi de putere, pe toate întrecându-le, aşa cum soarele întrece celelalte stele, sau aşa cum, aducându-ne aminte de cuvintele Sfinţilor, vedem că acestea sunt neîntrecute şi neasemănate. Făgăduinţa botezului arată marea revărsare de har a nemăsuratei iubiri a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus, Domnul nostru, a cărui ascultare până la moarte a mijlocit pentru noi iertarea păcatelor, ne-a eliberat de păcătoşenia veacului acestuia şi ne-a adus stăpânirea peste greşeala aducătoare de moarte, împăcarea cu Dumnezeu, puterea de mulţumire, tovărăşia sfinţilor în viaţa veşnică, moştenirea împărăţiei cerurilor şi răsplata cu fel şi chip de bunătăţi".

***
,,Fiind, dar, împreună lucrători cu Hristos, vă rugăm să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu" (II Corinteni 5, 21; 6, 1). ,,Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Iar când Hristos, Care este viaţa noastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă" (Coloseni 3, 14).

0 comentarii:

Comentarii recente

"Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască." (Sf. Ioan Gură de Aur).

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP